Thông điệp của Tôn sư Maitriya Mahasambodhi Dharmasangha ở Lamjung vào ngày 22 tháng 2 năm 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Đi theo Tôn sư Chánh đạo Đại Từ Tâm, Chánh Đạo Tôn sư và Chánh đạo...

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha Guru ở Chitwan vào ngày 8 tháng 6 năm 2013

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Cùng với Chánh đạo, Tôn sư và Chánh pháp Chân thật, nguyện cầu...

Phiên hỏi đáp ngày 14 tháng 4 năm 2013 ở Patharkot

1. Thưa Thầy, có điều tốt nào trong bản ngã không? Đây là adharmic (phi Chánh pháp), hãy chỉ nói về Tình yêu thương. 2. Khi Thầy nhìn con, con...

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha Guru ở Patharkot ngày 9 tháng 4 năm 2013

1. Gửi tới Tăng đoàn của Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru (Tôn sư của Tăng đoàn theo Chánh pháp Chú tâm đến Sự thông Thái) : 2. Tôi xin chào đón tất...

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha ở Sindhuli vào ngày 10 tháng 9 năm 2012

1.Nương theo Chánh pháp Chân thật và Tôn sư ở thời điểm hiện tại, khiến tất cả các linh hồn có mặt và vắng mặt ở đây trở nên Hòa bình và Yêu thương (Maitri...

Birthday Speech (2012)

Ngày 11 tháng 4 năm 2012

Dharma Sangha Taking Wholesome Food

Ngày 11 tháng 4 năm 2012

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.