Bài thuyết giảng ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Đại Bồ Tát Dharma Sangha

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Dharma Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya Trong chiều hướng đi tìm con đường Đạo Pháp Chân Chính...

Thông điệp của Ngài Maha Sambodhi Dharma Sangha vào ngày 28 tháng 1 năm 2012

1. Tôn sư (Guru), chấp nhận tất cả các Tăng Ni, các giới chức và các môn đồ hiện diện của Bodhi Shravan Dharma Sangha đang quy y đến Sự Chân Thật này,...

Diễn văn của ngài Dharma Sangha vào ngày 4 tháng 6 năm 2011

1. Cầu cho bầu trời vĩnh hằng thu được hình dạng của Trái đất, hấp thu Sansara vào tánh Không của thế tuyệt đối (shunyata) và tự do (moksha). 2. Như...

Bài giảng của Đức Di Lặc (Maitriya Sandesh)

Nguyện cho bầu trời vĩnh hằng bao trùm các thể tướng của cõi lục đạo luân hồi được hấp thụ vào cảnh giới của tánh Không tuyệt đối (shunyata) và tự do buông...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.