Google Play (Android) APK v1.0.4 (Android)

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.