Mahasambodhi Dharmasangha Guru's Message In Chitwan Of June 8, 2013

Ngày 08 tháng 6 năm 2013 36

Tin tức

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha Guru ở Chitwan vào ngày 8 tháng 6 năm 2013

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Cùng với Chánh đạo, Tôn sư và Chánh pháp Chân thật, nguyện cầu...
Hình ảnh

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.