Maitriya Guru Mahasambodhi Dharmasangha's Message In Lamjung Of February 22, 2014

Ngày 22 tháng 2 năm 2014 64

Tin tức

Thông điệp của Tôn sư Maitriya Mahasambodhi Dharmasangha ở Lamjung vào ngày 22 tháng 2 năm 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Đi theo Tôn sư Chánh đạo Đại Từ Tâm, Chánh Đạo Tôn sư và Chánh đạo...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.