Thần chú

Nehi Pumpa Sarwan Loga So

Mantras Ngày 13 tháng 5 năm 2019

Empa Dharma Ampa Dowa Son

Mantras Ngày 13 tháng 5 năm 2019
464

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.