Thông cáo liên quan đến việc tổ chức và tham dự các Pháp hội (Puja)

Tất cả các Pháp hội Từ tâm công khai được tổ chức theo chỉ thị trực tiếp của Guru và được tuyên bố đến khắp thế giới bởi Maitri Dharma Centre Office, một...

Thông cáo cho tất cả các tín đồ Từ Tâm.

Ở vị trí cao nhất trong Chánh pháp Từ tâm là Guru Dharma Sangha và những lời dạy của ngài dành cho các môn đồ, sangha và các tín đồ, thường được thu nhận...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.