Mahasambodhi Dharmasangha’s Message In Sindhuli Of September 10, 2012

Ngày 10 tháng 9 năm 2012 43

Tin tức

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha ở Sindhuli vào ngày 10 tháng 9 năm 2012

1.Nương theo Chánh pháp Chân thật và Tôn sư ở thời điểm hiện tại, khiến tất cả các linh hồn có mặt và vắng mặt ở đây trở nên Hòa bình và Yêu thương (Maitri...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.