Bài giảng của Đức Di Lặc (Maitriya Sandesh)

Nguyện cho bầu trời vĩnh hằng bao trùm các thể tướng của cõi lục đạo luân hồi được hấp thụ vào cảnh giới của tánh Không tuyệt đối (shunyata) và tự do buông...

Mahasambodhi Dharmasangha, October 2010

Ngày 18 tháng 9 năm 2010

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.