Google Group Members Visit

Ngày 24 tháng 2 năm 2010

Miscellaneous Photos

Ngày 19 tháng 9 năm 2010

Blessing in November 2008

Ngày 10 tháng 11 năm 2008

Chorten

Ngày 20 tháng 2 năm 2008

Foundation of Chorten (Stupa)

Ngày 06 tháng 2 năm 2008

Blessing in October 2007

Ngày 20 tháng 10 năm 2007

Blessing in August 2007

Ngày 02 tháng 8 năm 2007

Wandering to Bara District

Ngày 16 tháng 3 năm 2006

Meditating in Pit

Ngày 26 tháng 3 năm 2007

Meditation Begins

Ngày 16 tháng 5 năm 2005

School and Religious Education

Ngày 16 tháng 9 năm 2010

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.