Diễn văn của Sanyasi Gurumarga Guru Topchen ở Kathmandu vào năm 2020

 Trong sự tôn kính vô tận, chúng con xin quỳ xuống trước đôi chân hoa sen cao quý của Guru tối cao, toàn trí toàn thức, đáng kính nhất, Mahasambodhi...

  Cảnh báo về việc quyên tiền trái phép

Ngày 24 tháng 4 năm 2020

  Sinh nhật của Guru Mahasambodhi Dharmasangha

Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.