Mahasambodhi Dharmasangha’s Message In Sindhuli Of September 10, 2012

भाद्र २५, २०६९ (10.09.2012) 54

समाचार

मिति २०६९ भाद्र २५ गते सिन्धुलीमा भएको विश्व शान्ति मैत्री पूजामा, धर्म संघ गुरुज्युबाट भएको धर्म देशना ।

धर्म संध बोधि श्रवण धर्म संघाय नमो मैत्री सर्व धर्म संघाय सत्य धर्म र गुरुको अनुशरण गर्दै वर्तमान यो समयमा यहाँ उपस्थित–अनुपस्थित समस्त आत्म

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.