Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru Giving Message in Chitwan

Ngày 08 tháng 6 năm 2013 34

Tin tức

Thông điệp của Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru ở Chitwan vào ngày 8 tháng 6 năm 2013

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Cùng với Chánh đạo, Tôn sư và Chánh pháp Chân thật, nguyện cầu...
Videos

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.