Maitriya Message Given On The Completion Of Tapas On May 20, 2011

Ngày 20 tháng 5 năm 2011 70

Tin tức

Bài giảng của Đức Di Lặc (Maitriya Sandesh)

Nguyện cho bầu trời vĩnh hằng bao trùm các thể tướng của cõi lục đạo luân hồi được hấp thụ vào cảnh giới của tánh Không tuyệt đối (shunyata) và tự do buông...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.