New Maatma Marga Gurus Usher in The New Year

Ngày 18 tháng 4 năm 2016 52

Tin tức

Ra mắt những vị Tăng mới (Gurus Marga Maatma) nhân dịp năm mới

Todhkebari 5, Badegaun, Sindhupalchowk Trong năm thứ mười một của sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của ngài Mahasambodhi Dharmasangha nhằm Giải phóng và Cứu...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.