Closing Speech For The World Peace Maitri Puja On March 26, 2012

Ngày 26 tháng 3 năm 2012 27

Lời chỉ dạy
Tin tức

Diễn văn bế mạc buổi lễ Cầu Nguyện Hoà Bình và Yêu thương Thế Giới vào ngày 26 tháng 3 năm 2012

1. Cầu nguyện cho tất cả các chưTăng Ni (Sangha)[1], những người tuân theo giáo quy của Chánh Pháp (Dharma)[2] đã tụ họp tại buổi lễ cầu nguyện (Puja)...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.