Opening Speech For The World Peace Maitri Puja On March 21, 2012

Ngày 21 tháng 3 năm 2012 47

Tin tức

Bài thuyết giảng ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Đại Bồ Tát Dharma Sangha

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Dharma Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya Trong chiều hướng đi tìm con đường Đạo Pháp Chân Chính...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.