Mahasambodhi Dharmasangha Guru Addresses Humanity 21 March, 2017 in Lalitpur, Nepal

Ngày 31 tháng 8 năm 2017 140

Tin tức

Mahasambodhi Dharmasangha Guru phát biểu trước nhân loại vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại Lalitpur, Nepal

Dharma Sangha Bodhi Shrawan Guru Sangaya Mai Maitri Sarva Dharma Sangaya Tôi đến thế giới này để truyền đạt giáo lý Maitri Dharma Bodhi Margha Darshan...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.