Devotion

Ngày 23 tháng 4 năm 2013 14

Tin tức

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha Guru ở Patharkot ngày 9 tháng 4 năm 2013

1. Gửi tới Tăng đoàn của Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru (Tôn sư của Tăng đoàn theo Chánh pháp Chú tâm đến Sự thông Thái) : 2. Tôi xin chào đón tất...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.