Offerings

Ngày 25 tháng 3 năm 2012 20

Tin tức

Diễn văn bế mạc buổi lễ Cầu Nguyện Hoà Bình và Yêu thương Thế Giới vào ngày 26 tháng 3 năm 2012

1. Cầu nguyện cho tất cả các chưTăng Ni (Sangha)[1], những người tuân theo giáo quy của Chánh Pháp (Dharma)[2] đã tụ họp tại buổi lễ cầu nguyện (Puja)...

Bài thuyết giảng ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Đại Bồ Tát Dharma Sangha

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Dharma Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya Trong chiều hướng đi tìm con đường Đạo Pháp Chân Chính...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.