Nehi Pumpa Sarwan Loga So

Ngày 13 tháng 5 năm 2019  

Empa Dharma Ampa Dowa Son

Ngày 13 tháng 5 năm 2019  

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.