Arrival of Sanyasi GuruMarga Gurus

जेठ १०, २०७६ (24.05.2019) 54

समाचार

गुरुहरु प्रतिको अपार अदार सम्मान

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्युको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं । मानवताको पहिलो रुप नै धर्म हो र यो भन्दा अन्य रुप हुन
भिडियोहरु

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.