Historic programme reverencing the Maatma GuruMarga Gurus, their families and relatives

जेठ १०, २०७६ (24.05.2019) 4

समाचार

गुरुहरु प्रतिको अपार अदार सम्मान

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्युको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं । मानवताको पहिलो रुप नै धर्म हो र यो भन्दा अन्य रुप हुन
भिडियोहरु

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.