Uvodni Govor na Puji za Mir u Svetu 21. Marta 2012

21. март 2012. / ažurirano 03. јануар 2015. 91


Dharma Sangha

Namo Bodhi Shravan Guru Sanghaya

Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya

1. Donosim poruku večne Darme [1] Zemlji, nakon brojnih Yuga (epoha), sledeći Put Istinske Darme u potrazi za najčistijim putem, s ljubavlju blagosiljajući sve sledbenike Darme ljubavi, okupljene na Svetskoj Mirovnoj Maitri Puji [2], oslobađajući sva živa bića od patnje i boli u obliku GuruMarge (GuruPuta) koji je sišao na zemlju pre 35000 godina po Maitrijinom Kalendaru, donoseći Bodi Šravan Darma Sangu u život.

2. Postojanje cveta jeste samo u neprekidnom obliku ponude i posvete vlastite lepote i mirisa celokupnoj kreaciji. Isto tako, Damma (Darma) koja je poput mirisnog cveta, ne može procvetati, sve dok ljud ne odbace iz života želje (kaam), ljutnju, pohlepu, iluziju, ego, ubijanje, nasilje i ostale nečistoće, negujući moralne principe Istinske Darme.

3. Izlažući se ekstremnom ispaštanju i askezi, ne odstupanjući niti za jedan trenutak, od 16. Maja 2005. do 16. Maja 2011., na putu ka istinskom odvezivanju i oslobađanju od sveta, Ja sam se sa punom odlučnošću, potpuno posvetio Maitri (Ljubav i dobrota) Meditaciji, koja je sišla kao GuruMarga (GuruPut) Bodi Šravan Darma Sanga. Bodi Šravan znači imati znanje o Tattvi (Esenciji-Suštini), Satyi (Istini), i Guruu [3], prepoznati Astitvik Tattvu (Element Egzistencije), i biti obdaren svim znanjem.

4. I reč Darma Sanga se odnosina na sve Gurue ovog sveta i drugih svetova. Bodi Šravan Darma Sanga znači svi Gurui koji nakon što su shvatili BodiMarga (Put Prosvetljenja) od MargaGuru (PutGurua) i GuruMarga (GuruPut) – ili primivši Mudrost – su nazvani Bodi Šravan Darma Sanga (Mudrost – slušanje Dharma Sanga).

5. Cilj GuruMarge je da širi osećaj Ljubavi i Dobrote na zemlji, dajući puteve slobode i oslobođenja u Istinskoj Darmi, oslobađajući bezbrojna bića svetovne patnje tokom vekova.

6. Na putu Predanosti, Poverenja i Vere, pročišćavajući telo, govor i um sledjenjem principa, osoba će dostići potpuno zadovoljenje u božanskoj radosti čak i u ljudskom životu.

7. U cilju uspostavljanja Darme Mira, nenasilja, uzajamnog razumevanja, ljubavi i dobrote, ljudska bića bi trebala odbaciti niske delatnosti kao što su želje, ljutnja, pohlepa, zabluda, ljubomora, ubijanje, nasilje, ego, rasprava, mržnja, uvrede, omalovažavanje, nezadovoljstvo, neverica, sumnja, iluzija, lažne vizije, sebičnost, lažne reči, ovisnost, loše društvo, nezdrava dela, prestupe, vragove i demone, prepreke i činjenje lažnih pojava istinskim i istinske pojave lažnim.

8. Odbaciti diskriminaciju i neslaganje između Religija, kasta, regija, zajednica i sangi [4].

9. Širiti pogrešna gledišta radi propagande prema "moj", "moje", naše", "seosko", "štićenikovo", "opštinsko", "nacionalno", među narodima i širom sveta.

10. Ubijanje, nasilje, nezdrava dela, prestupi i nemiri su prihvaćeni u ime religije, duhovnosti, filozofije i mudrosti, stvarajući prividne mreže i granice koje ne postoje među ljudskim civilizacijama. To je indoktrinacija.

11. Bivajući svestan onih koji podstiču iluziju u svetu još od davnina, odobravam Istinsku Darmu, GuruMargu da sledi i da ga slede Sange, sledbenici Darme ljubavi i tragaoci za istinom koji su bili zbunjeni u prošlosti.

12. Sledeći Istinsku Darmu GuruMargu, bivajući u Istini, snagom istine osoba može eliminisati prepreke koje dolaze zbog stare karme, naslednih ili postnatalnih nuspojava koje mogu da se dogode nama ili našim potomcima, kao što su biti hendikepiran, nem, gluv ili slep.

13. Dajem ove principe koji uklanjaju i čiste prljavštinu koja se nalazi u samoj srži ljudskog srca, za dobrobit sebe i drugih i širenje osećanja Ljubavi i Dobrote [5].

*******************************************

Princip[6] 1.Nikad ne vršiti diskriminaciju na osnovu imena, izgleda, boje kože, klase, verovanja, zajednice, moći, položaja ili kvalifikacije i odbaciti razliku između pojmova materijalnog i duhovnog.

Princip 2. Upoznavajući Večnu Dharmu, Margu (put) i Gurua, poštovati sve religije i verovanja.

Princip 3. Odbaciti laži, tvrdnje i kontra-tvrdnje, omalovažavanje i širenje neistina putem neosnovanih tračeva.

Princip 4. Napustiti filozofije i učenja koja ograničavaju, stvaraju podeljenosti i razlike u mišljenjima i slediti Istinski Put [7].

Princip 5. Sledeći Istinski GuruPut [8] kroz život, odbacujući zla delovanja, biti uvek ujedinjen sa Guru Suštinom [9].

Princip 6. Dok se prosvetljenje ne dostigne, ne treba sa mudrim rečima pokušavati objasniti šta je to, zbunjenost na tom planu čini i druge zbunjenima.

Princip 7. Napuštanjem kukavičkog ponašanja kao što je ubijanje živih bića i nasilje, konzumirati samo zdravu hranu.

Princip 8. Ne zadržavati uskogrudo mišljenje o ljudima i državama na osnovu nacionalnog identiteta.

Princip 9. Uključiti se u potragu za Istinskim GuruPutem radeći aktivnosti koje su korisne za planetu Zemlju.

Princip 10. Kada se spozna Istina, GuruPut tada uzima oblik, tako se dostiže Prosvetljenje za sva Živia Bića.

Princip 11. Boraveći u najvišem i najdubljem stanju uma [10] osloboditi se svih stega i okova, apsorbujući unutar sebe ove principe.

**************************************************

14. Uzmite dobrobit za sebi i sva živia bića, praktikovanjem ovih principa internalizovanih od strane svih u Sangi.

15 Neka svi shvate da ovi principi nisu tu da vežu, već su način oslobađanja od svih okova.

16. Onaj ko sledi GuruMargu na pravi način, sa istinskom verom, predanošću i poverenjem, on, znajući vlastiti intelekt i tajne ovog sveta i drugih svetova, odnosno jedan po jedan, postavši sveznajući, će voditi život u blaženstvu bez presedana i Maitri (ljubav i dobrota) osećanjima.

17. Za ljude je jednako potrebno da uzimaju zdravu hranu radi Prosvetljenja i življenja zdravog života.

18. Zašto ljudi, koji su iznad svih bića, jedu takvu hranu koja šteti i njima i drugim bićima?

19. Odreknite se takve hrane koja šteti i vama i drugima i uzimajući zdravu hranu ponašajte se prema drugima kao prema sebi. Od danas ću uzimati zdravu hranu.

20. Konačno, Ja (Guru) ću putovati po celom svetu da bih širio osećanja ljubavi i dobrote, gradeći mostove Vere, Poverenja i Predanosti, preko odgovornih posvećenika, ljubitelje Darme i mira i tragalaca za istinom koji se nalaze po celom svetu u vremenu koje dolazi.

21. U skladu sa pogodnostima vremena i vašim sposobnostima, prenosim Suštinu Istinske Darme.

22. Uvek ostajem u zajedništvu (ja sam uvek sa vama/svuda).

*** Sarva Maitri Mangalam Astu: Tathastu ***

(Neka sva bića budu u ljubavi i miru. Neka bude tako)

________________________________

Napomene:

[1] Dharma (Dhamma) – Univerzalna i Kosmička Istina, i sa malim "d" se koristi za označavanje religije i sistema vjerovanja. Dhamma je Pali što je sanskritski dijalekt.

[2] Puja – ritual, obožavanje, svečanost, molitve.

[3] Guru – vredan, veliki, učitelj, majstor; Ne učitelj koji prenosi nekakvu informaciju, već vodič koji neguje Buđenje učenika, ne diktator, već savetnik.

[4] Sangha – zbor / grupa sa zajedničkim ciljem, vizijom, svrhom.

[5] Nep. Maitri bhaav – osećanje Ljubavi

[6] Nep. Sheel – pravilo ili moralni princip koji iako izražen u imperativu, nije dat kao zapovest već kao kontinuirani cilj fokusiranja na svesno (odgovorno) ponašanje i navike.

[7] Nep. Satya Marga

[8] Nep. Satya GuruMarga

[9] Nep. Guru Tattva

[10] Nep. Citta
________________________________

Značenje reči Darma:

Univerzalna i Kosmička Istina, pobožne delatnosti, put delovanja u vrlini, zakon oslobađanja.

 Prev Speech Next Speech 

Video
Slike

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.