Great Maitri Peace Walk for World Peace — February 29, 2020

9. ožujka 2020. 11

News

Pojasnjenje znacenja Maitri i Bodhi Shrawan u Bodhi Putu Darshan Maitri Dharma

बोधि श्रवण अर्थात सत्य तथा गुरु तत्वको बोध हुनु हो । अस्तित्वगत तत्वको पहिचान हुनु हो वा सर्व ज्ञानले युक्त हुनु हो । Bodhi-Obaziranje znaci biti u...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.