The Official Maitri Dharma Website

June 16, 2020 1037

Currently there are personal websites around the world carrying private translations of Mahasambodhi Dharmasangha Guru’s Maitri Dharma book, His teachings as well as official spiritual material transferred from Guru’s sole website bsds.org. The bsds.org website is the only website that is authorised to transmit Guru's unprecedented and unique teachings direct, given first-hand under Guru’s directions, and can be fully trusted. The Maitri Dharma Office takes responsibility only for what is issued from bsds.org under Guru’s specific direction.

Bodhi Shrawan Dharma Sangha Office,
Besare, Sindhuli, Nepal


* * *

महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूद्वारा प्रतिपादित ‘बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म’ अन्तर्गतका अमृतमय मार्ग दर्शनलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागी हाल आधिकारीक रुपमा bsds.org मात्र एक संचालनमा रहदै आएको छ । यो वेबसाइट विश्वमा एक मात्र मैत्री सन्देश प्रदान गर्ने माध्यम हो, जुन पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तपाईंले मैत्री धर्म सन्देश प्रदान गर्ने अन्य वेबसाइटहरु पनि सर्च गर्दा भेटिन सक्नु हुन्छ । कृपया ध्यान दिनु होस, त्याहाँ प्रदान गरिएको हरेक जानकारी प्रति ‘बोधि श्रवण धर्म संघ’ जिम्मेवार हुन सक्दैन ।

बोधि श्रवण धर्म संघ कार्यालय (BSDS Office),
बेसारे, सिन्धुली, नेपाल
News

2024 World Peace Walk and Maha MaiMaitri Puja in Patharkot

Blessed by the most venerable omniscient supreme Mahasambodhi Guru Dharmasangha, the central Board Committee of the Bodhi Shrawan Dharma Sangha Association...

Dharma Message From Mahasambodhi Dharmasangha Guru to all Sangha (March 2023)

Dharma message from the most revered Mahāsambodhi Dharmasangha Guru to all Sangha on the occasion of the 18th World Peace Maitri Divas, March 2023...

Growth of Maitri in Nepal

Since Dharmasangha Guru’s magnificent proclamation of Maitri Dharma at His last Mahā Puja for World Peace of 2017 at Bungamati in the Kathmandu Valley...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.