Dharma Sangha's Blessings

2011年6月7日 54

新闻

最上全知之道所生之友爱心法 迈萃与心领最上全知的意义

बोधि श्रवण अर्थात सत्य तथा गुरु तत्वको बोध हुनु हो । अस्तित्वगत तत्वको पहिचान हुनु हो वा सर्व ज्ञानले युक्त हुनु हो । 心领最上全知, 意思是处于真实。 也就是处于孤如的状态;了解并领悟生命之源

迈萃语将成为世界的心灵语言

心法中心办公室宣布这个喜悦的消息; 就在6月16日大全知法众孤如于新都里的丛林中开始祂为期三年为世界和平的至高入定MahaDhyan后不久,大约有200名地光孤如道-塔波娃和阿托阿哈斯于7月5日聚集在一起,在出家孤如道咕如们的指导下进行密集的迈萃语言的强化训练,预计在六个月之后也就是年底之时,为了这个世界的福祉

为世界和平的至高入定 2019年7月5日

2019年7月4日,尼泊尔信众团体Bodhi Shrawan Dharma Sangha在加德满都的新闻俱乐部组织了一次重要的新闻发布会,向尼泊尔和全世界的人们、弟子、信众团体 (Sangha)、奉献者、追随者、法的爱好者和求真者传递了空前并快乐的信息。从2019年6月16日起,我们最敬爱的孤如主,大全知法众

感谢!您的翻译已发送。
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.