Ban phúc

Maitri Mangalam. For those who are unable to visit Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru directly but who would like to receive a blessing, we invite you to email any photos, names or personalised messages that you wish to be blessed.

Bạn có thể gửi các bức ảnh, tên và lời nhắn, tất cả trong một email đến blessing@maitriya.info (đính kèm các bức ảnh dưới dạng .jpg với mỗi bức lên đến 1MB) hoặc sử dụng mẫu dưới đây.

Các lời thỉnh cầu được tập hợp lại, đem in và cùng trình lên ngài Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru một cách định kì để được ban phúc (bạn đừng trông mong sẽ nhận được các câu trả lời cho các câu hỏi trong các lời thỉnh cầu của mình). Bạn sẽ được thông báo bằng email khi sự đệ trình của bạn được ban phúc.

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.